חדשות

3 מאי

משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

 ‏25.03.17
לכל מאן דבעי,
 
הנדון: משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית
 
שלום רב,
 
כחלק משיפור השירות, החברה לשרותי איכות הסביבה, מתקינה מערכת שתאפשר משלוח חשבוניות דיגיטליות. לשם כך,           נדרשת הסכמתכם בכתב למעבר לקבלת חשבונית ממחושבת .
 
נודה לכם להחזרת המסמך חתום בהקדם האפשרי.
 
 
 
אני הח"מ _____________________ נושא משרה ומורשה חתימה בחברת _________________________,

 מאשר קבלת חשבונית ממוחשבת, חתומה דיגיטלית, מהחברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ, באמצעות הדואר האלקטרוני.
 
הסכמה זו הינה הסכמה כאמור בסעיף 18ב(ג) להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) תשל"ג-1973.
 
ידוע לי כי באפשרותי לבטל הסכמה זו בכל עת על-ידי מתן הודעה מראש ובכתב לנציג החברה, לכתובת הדוא"ל
mehirot@escil.co.il.
 
  
 
 
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             בברכה,

 
עינב סמואילוף                
מהנדסת כימיה               
ראש אגף שירות לקוחות